Organisatie

Beleid
De missie van de vereniging is: Het onderhouden en bevorderen van contacten tussen afgestudeerde sportmanagers en daarmee ondersteunend te zijn in hun loopbaan en de ontwikkeling van het vakgebied sportmanagement.
De vereniging is een netwerkorganisatie die zich met name richt op het verbinden van alumni van de opleiding Sportkunde en de beroepspraktijk door middel van inhoudelijke en gezellige activiteiten, loopbaanbegeleiding, faciliteren onderling contact. De missie is verder uitgewerkt in een visie en doelstellingen die als leidraad dienen voor het bestuur van de vereniging.

Structuur

De vereniging ziet in het aanbod van kennis, evenementen en andere diensten geen verschil tussen leden en niet-leden onder de afgestudeerden van de opleiding Sportkunde (tot 2017 de opleiding Sport, Gezondheid en Management). Echter, alleen leden hebben stemrecht op de ALV.

Om gebruik te maken van alle facetten van de website en exclusieve informatie te ontvangen kunnen alle afgestudeerden Sport, Gezondheid en Management en Sportkunde zich aanmelden als gebruiker.

De vereniging wordt geleid door de Algemene Leden Vergadering die jaarlijks bijeen wordt geroepen. De ALV stelt het beleid vast waar het bestuur invulling aan geeft. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) en eventuele algemene bestuursleden. De dagelijkse uitvoering van het beleid wordt gedaan door studentassistenten van de opleiding Sportkunde. Zij verdelen de taken en vormen commissies op de thema’s evenementen, communicatie/netwerk, loopbaan en fondsenwerving. Het bestuur wordt ondersteund door de Raad van Advies, de Ambassadeurs. Ook kan het bestuur advies vragen aan de ereleden, leden met een bijzondere verdienste voor de vereniging en voor het vakgebied van sportmanagement in het algemeen.

Geef een reactie